Denní režim třídy Dráčků

                             
6:30 – 7:00Scházení dětí ze všech tříd ve společném prostoru herny třídy B.
7:00 – 8:30Scházení dětí ve kmenové třídě. Aktivity a činnosti v režimu třídních učitelů.
7:00 – 9:05Ranní hry (spontánní i řízená), didakticky zacílené činnosti, (individuální, frontální i ve skupině), záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu, individuální logopedické chvilky, grafické cviky, speciálně pedagogická péče, práce dle strukturovaného režimu.
8:15 – 8:35Přesnídávka (svačina), hygiena
8:35 – 9:05Didakticky zacílené činnosti, (individuální, frontální i ve skupině), záměrné i spontánní učení, speciálně pedagogická péče, práce dle strukturovaného režimu.
9:05 – 11:05Pobyt dětí venku, na zahradě, vycházky do okolí, přenášení započatých činností z aktivit na třídě do pobytu venku, pozorování – probíhají spontánní a řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na citový, rozumový a tělesný rozvoj-podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity ve třídách mateřské školy).
11:05 – 11:15Hygiena, příprava na oběd
11:15 – 11:45Oběd, hygiena, příprava na odpočinek.
11:45 – 13:45Odpočinek, četba, edukativně-stimulační činnosti, nabídka aktivit v nespavém režimu.
13:45 – 14:05Svačina, hygiena
14:05 – 16:30Odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, individuální práce s dětmi, dokončení didakticky cílených činností, pohybové aktivity dětí-v případě pěkného počasí mohou děti pobývat na školní zahradě.
Od 15:30 hod.Spojení se třídou ve stejném režimu (I. V. třída).
Od 16. hod.Spojování všech tříd v herně tř. B v přízemí školy, eventuelně na školní zahradě.
Uvedené časy jsou orientační, časové odchylky jsou tolerovány.
Je však nezbytně nutné dodržovat psychohygienické podmínky.
PoznámkaV rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, džusy, čistou pitnou vodu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.