Co s sebou k vyšetření

Organizace vyšetření

Objednání klientů je realizováno na základě telefonického či písemného objednání. S rodiči dítěte či zákonnými zástupci je vyplněna žádanka o poskytnutí poradenských služeb.

Před započetím vlastního vyšetření rodič podepisuje ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb. informovaný souhlas s vyšetřením svého dítěte, s vedením příslušné dokumentace a její archivací. Osobní údaje klientů mohou být využívány pouze v souladu s platnými předpisy.

Psycholog, speciální pedagog či logoped následně v úvodním pohovoru s rodiči jednak aktualizuje údaje o dítěti, které má k dispozici, jednak podrobně zmapuje tzv. zakázku týkající se vyšetření.

Pokud je dítě vyšetřováno dvěma pracovníky (komplexní vyšetření), probíhá zpravidla jak úvodní, tak závěrečný pohovor s rodiči za účasti obou. Časové dotace se však vždy přizpůsobují potřebám klientů.

Na závěr jsou rodičům sděleny výsledky a zodpovězeny jejich případné dotazy. Rodiče písemně potvrdí, že byli seznámeni s výsledky vyšetření, případně dají souhlas s další průběžnou péčí. Vyjádří také písemně souhlas, nebo nesouhlas s vypracováním zprávy pro školu či jinou instituci. Zpráva je předávána na místě nebo zasílána nejpozději do měsíce přímo rodičům.

Ke kontrolnímu či základnímu vyšetření z důvodu školních potíží je důležité přinést s sebou školní sešity dítěte (diktáty, sešit z matematiky, naukových předmětů typů přírodopis atd.), případně i žákovskou knížku. Psací potřeby, penál.

Pokud je spolupráce se SPC Trutnov doporučena ze strany lékařského či zdravotního odborníka, je vhodné přinést odbornou lékařskou zprávu z vyšetření (klinická psychologie, neurologie, foniatrie, klinická logopedie, psychiatrie atd.). Z této zprávy se pak vychází při sepsání doporučení ŠPZ.
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči