Charakteristika školy

Naše mateřská škola (dále jen MŠ) je zřízena dle § 16 odst. 9 Školského zákona, včetně aktuálně platné novely. Zabezpečuje a poskytuje předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím speciálně pedagogické péče, včetně intenzivní logopedické intervence. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Do MŠ jsou přijímány pouze děti s písemným doporučením školského poradenského zařízení (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna). K zápisu se přijímají děti zpravidla ve věku 3 až 6 let ( nejdříve však děti od 2 let) a děti s odkladem povinné školní docházky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijetí dítěte mimo zápis je možné do naplnění kapacity jednotlivých tříd. Naši MŠ navštěvují děti se závažnými vadami řeči, s autismem, s mentálním postižením, s tělesným postižením, sluchovým a zrakovým postižením. Dále děti se závažnými vývojovými poruchami chování a souběžným postižením více vadami.

Mateřská škola sídlí v rozlehlé starší zrekonstruované vile, která je postavena na prostorné zahradě v sousedství lesa. Školní zahrada se rozprostírá na svažitém terénu, který se dá vhodně využít při zimních hrách dětí na sněhu. Vzrostlé stromy přispívají k příjemné atmosféře zahrady i v horkých dnech. Poloha školy je velmi výhodná, nachází se v bezprostřední blízkosti centra města a současně poblíž klidného městského parku, který je častým cílem vycházek dětí.

Ve školním roce máme otevřeno celkem 6 tříd (třídní kolektivy 10 – 14 dětí). Tyto třídy umožní Vašemu dítěti několika hodinový pobyt mimo rodinu v kolektivu dětí, s poskytnutím odborně vedené stimulace vývoje dítěte. Na každé třídě působí třídní učitelky (se vzděláním v oboru Speciální pedagogiky) s asistentkou pedagoga. Pedagogický tým zajišťuje individuální péči ve sledovaných oblastech a dbá, aby nabízené činnosti využívaly všechny děti společně, event. s podporou asistenta. Při skladbě třídních kolektivů je brán zřetel na věk dítěte, fyzické i psychické schopnosti, stupeň postižení a připravenost dítěte (dbáme na adaptační program). Zohledňovány jsou i provozní a personální možnosti MŠ.

Benefity našich tříd
Rodinné prostředí s respektujícím přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Poskytujeme:
 • Individuální péči s ohledem na potřeby každého dítěte.
 • Speciálně – pedagogickou podporu (podpůrná opatření 3. až 5. stupně).
 • Multisenzoriální přístup - aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.
 • Poradenskou činnost pro rodiče a pomoc s výběrem vhodných školských zařízení po ukončení docházky do MŠ.
Zajišťujeme:
 • Speciálně – pedagogickou péči zkušeným pedagogickým týmem ve spolupráci s odborníky poradenských pracovišť a lékaři.
 • Intenzivní logopedickou intervenci ve všech třídách včetně využití alternativních způsobů komunikace (VOKS, obrazové slovníky, zážitkové deníky…)
 • Vzdělávací obsah vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Respektujeme všechny hlavní cíle vzdělávání. Školní vzdělávací program s názvem Yetti je náš kamarád konkretizuje obsah edukačních činností (viz Třídní vzdělávací program) na základě prožitků a zkušeností a vychází z možnosti a potřeby každého dítěte. Na třídách pracujeme dle Integrovaných bloků rozpracovaných na námětově zajímavá podtémata. K upevnění, zopakování a fixaci získaných zkušeností využíváme pravidelně podtéma: Yetti rád opakuje. Dbáme na získání osobní zkušenosti, rozvinutí konkrétní dovednosti a schopnosti, upevnění a zautomatizování v procesu učení. Na cestě dítěte do školy cílíme na maximálně možný rozvoj rozumových schopností, rozvoj řečových schopností a
 • Edukativně – stimulační činnosti, které doplňují nabídku aktivit s cílem podpořit, stimulovat a rozvinout konkrétní dovednosti a schopnosti dítěte. Náplň, cíl a pro koho jsou aktivity (viz. aktivity naší MŠ).
 • Bohatý kulturní program s nabídkou regionálních divadelních agentur, divadel a kin. Pořádáme akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Aktivně spolupracujeme se sponzory. Dbáme na osvětu v oblasti Speciálních vzdělávacích potřeb (např. přednášky o Autismu) s odborníky. Připojujeme se k významným mezinárodním dnům (Mezinárodní den Downova syndromu, Mezinárodní den Autismu…).
Tvoříme ve spolupráci s poradenským pracovištěm:
 • Individuální vzdělávací plán a Plán osobnostního rozvoje – jehož součástí je i individuální logopedický plán a plán logopedické podpory.
 • Strukturované učení pro děti s PAS, MR, více vadami, vlastní didaktické pomůcky, pracovní listy.
Poslání:
„Posláním naší MŠ je dát všem dětem stejnou šanci a vytvářet tak optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého z nich“.

Co říci závěrem?
Pro optimální vývoj každého dítěte je velmi důležitá stimulace v raném dětském věku – odborné vedení dítěte zdravotně ohroženého, postiženého a oslabeného je nepostradatelné.

Přijďte se podívat a blíže informovat.