Historie školy

Mateřská škola Na Struze vznikla po válce roku 1945 jako první mateřská škola v Trutnově. Pro potřeby MŠ byla vybavena místnost na 1. osmileté škole, její provoz byl zahájen 19. 11. 1945. Během krátké doby vzrostl počet dětí, a tak MŠ využívala nejprve starou chalupu v blízkosti školy a následně byla přestěhována do prvního patra vily Na Struze 29, kde sídlí dodnes. V roce 1949, po vyklizení místností v přízemí (kde byl sklad tabáku), získala MŠ celou budovu i s prostornou zahradou. K ní byl přidělen kus lesa, který se po oplocení stal součástí zahrady. Postupně dle potřeby vznikaly další třídy, také byly prováděny vnitřní adaptace a úpravy zahrady.

V roce 1973 vznikla první speciální třída pro děti s vadami řeči a v roce 1975 další třída pro děti s odloženou školní docházkou. S rostoucími potřebami se počet tříd rozšířil na pět (jedna třída běžného typu a čtyři speciální).

V roce 1995 získala škola právní subjektivitu a statut Speciální mateřské školy pro děti s více vadami. Snahou školy bylo co nejvíce rozšířit a zkvalitnit péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytnout pomoc rodinám. V roce 1997 začalo při mateřské škole působit speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené a v roce 2003 rozšířilo svoji činnost o péči poskytovanou dětem s lékařskou diagnózou autismus.

V současné době má škola oficiální název Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124 a je zde šest speciálních tříd.