ANOTACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PV

Naše mateřská škola výchovou a vzdělávacími aktivitami směřuje k rozvoji dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Dbá na individuální přístup, moderní výukové metody a rodinný přístup k dítěti samému i zákonnému zástupci. Vzdělávací nabídka vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Yetti je náš kamarád“. Splňuje všechny požadavky na všestranný rozvoj dítěte předškolního věku.

Usilujeme o to, aby každému dítěti byla poskytnuta kvalitní příležitost ke vzdělání vedoucí k optimálnímu rozvoji jeho osobnosti a k úspěšnému zařazení do společnosti při respektování jeho individuálních potřeb a možností.

Naším záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby na konci předškolní docházky bylo přiměřeně samostatné, dokázalo zvládat, na ně, běžně kladené nároky (hlavně v prostředí rodiny a školy) a bylo připravené na vstup do základní školy. Vzdělávací záměry jsou podrobně zpracovány v třídních vzdělávacích programech. Při jejich plánování se uplatňují individuální potřeby každého dítěte a přizpůsobují se požadavkům v individuálních vzdělávacích plánech a plánech osobnostního rozvoje.

Školní vzdělávací program (dále ŠVP), aktualizovaný od 1. 9. 2021 a platný do 31. 8. 2024 je závazným dokumentem školy, který směřuje a vymezuje jasné cíle, směr a motto, kterých se škola ubírá: „Rodinné prostředí s respektujícím přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami“.

ŠVP obsahuje 6 příloh:
 1. Organizační schéma škol
 2. Seznam zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces
 3. Třídní vzdělávací programy
 4. Minimální preventivní program
 5. Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku
 6. Vzdělávací obsah ŠVP pro PV
Vzdělávací nabídku školy vymezuje pět základních integrovaných bloků:

 • IB 1 – Yetti mezi námi
 • IB 2 – Na co se Yetti těší?
 • IB 3 – Co dělá Yetti v zimě?
 • IB 4 – Yetti vstávej, je tu jaro
 • IB 5 – Povídejme si Yetti.
Ve výchovně – vzdělávacím záměru školy je pamatováno na potřebu dítěte opakovat, fixovat, automatizovat a upevňovat získané dovednosti, schopnosti a návyky. Záměr je podpořen podtématy integrovaných bloků: Yetti rád opakuje

V počátku a závěru školního roku se pedagogové primárně zaměřují na sběr dat k vyhodnocování speciálně vzdělávacích potřeb každého dítěte – a to v podtématu: Yetti rád poznává děti

Vlastní nabídka konkrétních aktivit ve výchovně – vzdělávacím procesu je v plné kompetenci pedagogů třídy a vychází z výše uváděného. Přejeme si vytvářet dítěti svět barevný, inspirativní, stabilní a připomínající rodinné zázemí.

Pilíře našeho výchovně vzdělávacího procesu


 • V naší MŠ nabízíme dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, kde se cítí jistě, bezpečně, radostně, spokojeně a mají možnost se přirozeně projevovat.
 • Důsledně a individuálně přistupujeme k různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. Děti tak dosahují vzdělávacích úspěchů vzhledem ke svým možnostem, samy se cítí úspěšné, uznávané a přijímané svým okolím. Poskytujeme individuální přístup v takové míře, který dítěti vyhovuje.
 • Mateřská škola je otevřena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, což je spojeno se speciálně pedagogickou podporou z řad chápajícího a odborně vzdělaného pedagogického sboru.
 • Mateřská škola úzce a v co největší míře spolupracuje s dalšími odborníky - ze speciálně pedagogických center, pedagogicko - psychologických poraden, s klinickými psychology, logopedy, odbornými lékaři atd.
UMÍSTĚNÍ ŠVP V BUDOVĚ ŠKOLY
Ředitelna mateřské školy
Nástěnka v šatně mateřské školy
Úvodní rodičovská schůzka – informativní seznámení s obsahem ŠVP a třídních vzdělávacích programů
Příloha ŠVP č. 3 je umístěna v jednotlivých třídách MŠ

Pedagogický tým děkuje zákonným zástupců dětí za jejich zájem, informovat se na výchovně vzdělávací nabídku třídy, která je umístěna na každý pracovní týden na dveřích tříd.