Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124:

Pro školní rok 2023/2024 budou přijaty tyto děti:
  1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které dosáhly k 31.8.2023 nejméně dvou let věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Každé přijaté dítě musí doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení tzv.: „Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna).
Přijímání dětí do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124 v průběhu školního roku - mimo termín zápisu:

V případě volné kapacity mateřské školy přijímáme další děti po uplynutí doby správního řízení zápisu.
Tyto děti jsou přijímány pouze na podkladě doporučení příslušného poradenského pracoviště (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko- psychologická poradna).