Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání se řídí školským zákonem a vychází z potřeby zajištění speciálně pedagogické podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávací působení vychází z orientační pedagogické diagnostiky (pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, z pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků).

Vzdělávání dětí v naší mateřské škole vychází ze Školního vzdělávacího programu – Yetti je náš kamarád, který cílí mimo jiné na rozvoj sociálních vztahu, kooperaci s vrstevníky a pedagogy, utváření mezilidských vztahů a vazeb – to vše má společného jmenovatele - dětskou hru. Hra je v životě dítěte hlavní činností, což znamená, že právě jejím prostřednictvím se nejplněji a nejpřirozeněji rozvíjí první vztahy a svazky utvářející se jednoty osobnosti dítěte.

Organizace vzdělávání se řídí potřebou poskytování podpůrných opatření dětí se SVP a dětí nadaných. V naší MŠ jsou vzdělávány děti s podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně. Základní postupy k poskytování a ukončení podpůrných opatření 3. až 5. stupně, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. v platném znění.

 • Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, s cílem zajistit dětem optimální rozvoj sledovaných oblastí vývoje.
 • Ve třídách jsou snížené počty dětí (maximálně do 14 dětí). Stanovené počty dětí ve třídě nejsou překračovány, spojování tříd je maximálně omezeno.
 • O děti pečuje zkušený pedagogický tým: třídní učitelky (s praxí a vzdělání v oboru Speciální pedagogika), a asistentky pedagoga (ve školním roce 2018/2019 v každé třídě působí jedna asistentka).
 • Pedagogický sbor dbá na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí – vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.
 • Při výchovně vzdělávací činnosti se využívají kompenzační pomůcky, podpůrné nebo náhradní komunikační systémy, strukturované programy apod.
 • Kolektiv třídy je poskládán tak, aby bylo vytvořeno optimální zázemí pro rozvoj každého dítěte.
 • Mateřská škola je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin. Nejvhodnější doba pro příchod dítěte do MŠ je do 8 hodin, aby se mohlo zúčastnit všech aktivit. Po předchozí dohodě, lze přivádět dítě do MŠ do 8: 30 hod, nesmí to však omezovat a narušovat vlastní vzdělávací proces.
 • Při nástupu dítěte do mateřské školy probíhá adaptační program, který je pro jednotlivé děti individuálně upraven tak, aby docházelo k postupné adaptaci, pokud možno bez stresu, dle potřeb každého dítěte.
 • Pedagog se snaží o vytvoření vstřícného, klidného a pohodového prostředí pro děti. Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do tříd, event. ve třídě pobývat po předem domluvenou dobu v rámci adaptačního režimu nově nastupujícího dítěte.
 • Ke delším konzultacím s paní učitelkou či asistentkou pedagoga je vhodné využít konzultační hodiny dané třídy v prostorách spisovny MŠ.
 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí i na jejich aktuální potřeby. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • Do denního programu je pravidelně zařazována individuální i skupinová speciálně pedagogická péče. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
 • >Denně je uskutečňován pobyt venku, pouze za velmi nepříznivého počasí je nahrazen jinou aktivitou v budově školy.
 • V režimu dne jsou pevně stanoveny časy k podávání stravy, aby byly dodržovány vhodné intervaly mezi jídly. Dětem je nabízena plnohodnotná, vyvážená strava, jsou dodržovány zásady zdravé výživy a plněny požadavky pestrého „spotřebního koše“. Je respektováno odmítání určitého druhu jídla ze strany dětí. Nezvyklé jídlo jim je předkládáno k ochutnání, oblíbené jídlo si mohou přidat.
 • V rámci pitného režimu jsou dostupné tekutiny dětem na každé třídě během celého dne.
 • >Odpolední odpočinek je realizován ve třídách mladších dětí. Děti ve věku od 5 do 7 let pouze krátce relaxují, mohou si poslechnout pohádku nebo hudbu a ve zbylém čase jim je nabídnuta náhradní aktivita (volná hra, pobyt venku, individuální péče, edukativní a stimulační činnosti).
 • Děti jsou odváděny z MŠ dle potřeb rodičů v čase do ukončení provozu v 16:30 hod.