Edukativně – stimulační aktivity (kroužky) pro školní rok 2022/2023

Pro letošní školní rok otevíráme tyto edukativně – stimulační činnosti: Předškoláček, Keramika - Hliněnka, Kulihrášek, Flétnička, Písnička, chytrý Ipeďáček, Šikovné ručičky, Povídálci, Angličtina hrou.

AKTIVITY ZAHAJUJEME V ŘÍJNU 2022

Edukativně - stimulační činnosti v MŠ doplňují nabídku aktivit s cílem podpořit, stimulovat a rozvinout konkrétní dovednosti a schopnosti dítěte.
Aktivity budou probíhat v době nespavého režimu a jsou určeny prioritně dětem s odkladem školní docházky, dětem předškolního věku, event. dle možnosti dětem mladším. Kapacita aktivit je limitována.
Aktivity budou probíhat vždy 1 x za 14 dní.
Činnosti jsou plánovány v rozsahu od 30 do 60 minut dle aktivity.

ROZPIS AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SUDÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
CHYTRÝ IPEĎÁČEKpondělí12:45 - 13:45Bc. LENKA ŠTĚPÁNKOVÁděti ze třídy E
HLINĚNKAstředa12:30 - 13:30Bc. JANA ŠVECOVÁděti ze třídy E, F, B
ŠIKOVNÉ RUČIČKYpondělí13:00 - 13:45NAĎA KUČEROVÁděti ze třídy B
POVÍDÁLCIpátek12:30 - 13:30Mgr. KATEŘINA FITLOVÁděti ze třídy E, F, B
ANGLIČTINA HROUúterý13:10 - 13:50KATEŘINA HOJNÁděti ze třídy E, F, B
FLÉTNIČKAčtvrtek10:00 - 10:30Mgr. ŠÁRKA FOLCOVÁděti ze třídy B
LICHÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
KULIHRÁŠEKstředa13:00 - 13:45DANIELA KRÁTKÁ, DiS.děti ze třídy E, B, F
PÍSNIČKApondělí13:00 - 13:45Bc. NATAŠA MÜLLEROVÁděti ze třídy B, E, F
PŘEDŠKOLÁČEKúterý13:00 - 13:45JANA DROŠČÁKOVÁ, DiS.děti ze třídy B, E
CHYTRÝ IPEĎÁČEKpondělí12:45 - 13:45ELIŠKA ČERNÁ, DiS.děti ze třídy E

 
 

Náplň aktivit

Název aktivity Keramika - Hliněnka
Náplň Seznamování se se způsobem práce s keramickou hlínou – jejím zpracováním, práce s glazurou, výroba drobných keramických předmětů, Využití technik hnětení, špetkování, hlazení, válení, vykrajování, uždibování, zdobení, tvarování, práce se šlikrem, barvení výrobků, prezentace výrobků. Využití hry s keramickou hlínou a slovního doprovodu (slabiky, slova, písničky) k synchronizaci rytmu ruka a slovo. Vést děti k schopnosti zapamatovat si složitější pracovní postup a ten pak samostatně aplikovat. Vést děti k správným pracovním návykům.
Cíl vede k soustředěné činnosti, rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci pohybů, seznamuje se základními postupy při práci s hlínou, vede k samostatnosti i schopnosti spolupráce, rozvíjí tvořivost a pracovní nápodobu, vytváří základní pracovní návyky, podporuje snahu o dokončení práce. Podpora přirozeného tvůrčího potenciálu dětí, rozvoj fantazie. Rozvoj estetického vnímání. Učení hrou s využitím přírodního materiálů – hlíny.
Určeno pro dítě: dětem s problémy s jemnou motorikou, koordinací pohybů, dětem s poruchami vnímání (zrak, sluch, hmat) i dětem nadaným.

 
 
Název aktivity Flétnička
Náplň Seznámení s hudebním nástrojem „zobcová flétna“, nácvik správného dýchání, nácvik bráničního dechu, rytmizace, tvoření tónu, seznámení s hudebními termíny (nota, notová osnova, houslový klíč), nácvik prvních tónů s přiměřenou motivací, hry s tóny a rytmem. Ve druhé polovině školního roku se děti učí jednoduchý prstoklad, zvládají střídat dva až čtyři tóny, hrají jednoduché dětské písně.
Cíl Podpora dechových funkcí, rozšíření kapacity plic, předcházení a prevence onemocnění horních cest dýchacích, rozvoj rytmizačních schopností, rozvoj hudebního cítění, příprava na hru na jakýkoliv hudební nástroj v ZUŠ. Zvyšuje sebevědomí, zlepšuje koncentraci. Může pomoci při léčbě poruch řeči.
Určeno pro dítě: dětem s častými respiračními chorobami, s astmatem, poruchami řeči, obtížemi při dýchání i dětem nadaným

 
 
Název aktivity Angličtina hrou
Náplň Zábavnou formou děti seznamuje se základy anglického jazyka – pozdravy, barvy, čísla, zvířata s využitím anglických básniček a písní. Využití výukových aplikací – Ipad, pracovních listů, obrázkového materiálu a CD nahrávek. Paní učitelka využívá metodiky I. Hennové – Angličtina pro předškoláky.
Cíl Úvod do studia anglického jazyka a motivace k jeho učení. Seznámit děti se základní slovní zásobou – pozdrav, poděkování, názvy zvířat, barev…, Získání znalosti o anglicky mluvících státech a jejich tradicích. Seznámení s anglickými písněmi a říkankami. Rozvoj individuálních schopností každého dítěte. Podpora rozvoje mluvního projevu. Podpora společných činností a projektů.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť učit se nový jazyk. Vhodné pro děti s dokončenou správnou výslovností hlásek mateřského jazyka.

 
 
Název aktivity Kulihrášek
Náplň Činnosti na školní zahradě – hrabání listí, zalévání sazenic, pletí záhonků, výběr květin určených k dekoraci v MŠ. Pozorování růstu rostlin a semínek. Práce s encyklopedií, třídění, přiřazování, pojmenování rostlin. Výtvarné zpracování přírodnin, hry s přírodninami. Zpěv písní s přírodní tématikou.
Cíl Zapojování dětí do ochrany a péče o životní prostředí. Pěstování a utváření vztahu k přírodě – živé i neživé. Rozvoj schopnosti zodpovědně pečovat o živé rostliny. Orientovat se v časovém sledu růstu rostlin. Rozvoj citlivosti k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu. Rozvoj schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí. Znalost základních principů ochrany životního prostředí. Dbát na bezpečnost dětí při činnostech na školní zahradě, i v keramické dílně – znalost bezpečného jednání.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť poznávat přírodu a zajímá je péče o rostliny. Vhodné pro děti, u kterých je vhodné rozvíjet koordinaci pohybu, jemnou motoriku, empatické cítění. Vhodné i pro děti nadané či děti, které se úzce zajímají o oblast živé a neživé přírody.

 
 
Název aktivity Písnička
Náplň Zpívání lidových i umělých písní s doprovodem klavíru. Hudebně pohybové činnosti. Rytmické hrátky. Seznamování děti s hrou na rytmické dětské hudební nástroje (činely, bubínek, triangl, ozvučná dřívka). K hudebnímu doprovodu je využíván digitální klavír.
Cíl Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální. Seznámení se s lidovými i umělými písněmi. Rozvoj vnímání rytmu, paměti a rozvoj slovní zásoby a větného vyjadřování.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť muzicírovat a rádi zpívají. Vhodné pro děti, u kterých se doporučuje rozvíjet koordinovanost pohybu, rytmické cítění. Vhodné i pro děti nadané, vynikající v této oblasti vývoje. Doporučujeme dětem pro rozvoj větného vyjadřování, obohacování slovníku.

 
 
Název aktivity Předškoláček
Náplň Nenásilný rozvoj všech činností hravou formou a příprava na vstup do vyšší formy vzdělávání. Cvičení a hry podněcující rozvoj: smyslového vnímání, paměti a pozornosti, rozvoj myšlení a řeči, rozvoj matematických představ, rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj motoriky. Využívání strukturovaných úkolů.
Cíl Cílem aktivity je nabídnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami didaktické pomůcky, výukové počítačové programy, nové herní prvky pro rozvoj zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, prostorové a pravolevé orientace, sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, početních představ, paměti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, tvořivosti a fantazie. Nedílnou součástí výše zmiňovaných aktivit je předcházení poruchám učení.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky pro rozvoj vnímání, řeči, paměti, pozornosti, matematické a předčtenářské gramotnosti. Vhodné pro děti s problémy se soustředěním u činnosti. Výhodné pro děti k zácviku pracovní aktivity u stolu i mimo něj - s využitím i strukturovaných dílčích úkolu.