Edukativně – stimulační aktivity (kroužky) pro školní rok 2023/2024

Pro letošní školní rok otevíráme tyto edukativně – stimulační činnosti: Předškoláček, Keramika - Hliněnka, Kulihrášek, Flétnička, Písnička, chytrý Ipeďáček, Šikovné ručičky, Povídálci, Angličtina hrou.

AKTIVITY ZAHAJUJEME V ŘÍJNU 2023

Edukativně - stimulační činnosti v MŠ doplňují nabídku aktivit s cílem podpořit, stimulovat a rozvinout konkrétní dovednosti a schopnosti dítěte.
Aktivity budou probíhat v době nespavého režimu a jsou určeny prioritně dětem s odkladem školní docházky, dětem předškolního věku, event. dle možnosti dětem mladším. Kapacita aktivit je limitována.
Aktivity budou probíhat vždy 1 x za 14 dní.
Činnosti jsou plánovány v rozsahu od 30 do 60 minut dle aktivity.

ROZPIS AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SUDÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOG
ŠIKOVNÉ RUČIČKYpondělí12:30 – 13:30NAĎA KUČEROVÁ
VÝTVARNÍČEKpondělí12:15 – 13:15VLASTA KOLÍNOVÁ
LOGOHRÁTKYúterý12:30 – 13:15DROŠČÁKOVÁ JANA, DiS.
POVÍDÁLCIstředa13:00 – 14:00Mgr. KATEŘINA FITLOVÁ
CHYTRÝ IPEĎÁČEKčtvrtek12:30 – 13:00ČERNÁ ELIŠKA, DiS.
ANGLIČTINA HROUpátek13:00 – 13:30Bc. KATEŘINA HOJNÁ
LICHÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOG
PÍSNIČKApondělí13:00 – 13:45Bc. NATAŠA MÜLLEROVÁ
FLÉTNIČKApondělí13:00 – 13:30Mgr. ŠÁRKA FOLCOVÁ
PŘEDŠKOLÁČEKúterý13:00 – 13:30JBc. ŠMÍDOVÁ PETRA
HLINĚNKAstředa12:30 – 13:15Bc. ŠVECOVÁ JANA
KULIHRÁŠEKčtvrtek12:30 – 13:15DANIELA KRÁTKÁ, DiS.

 
 

Náplň aktivit

Název aktivity Keramika - Hliněnka
Náplň Seznamování se se způsobem práce s keramickou hlínou – jejím zpracováním, práce s glazurou, výroba drobných keramických předmětů, Využití technik hnětení, špetkování, hlazení, válení, vykrajování, uždibování, zdobení, tvarování, práce se šlikrem, barvení výrobků, prezentace výrobků. Využití hry s keramickou hlínou a slovního doprovodu (slabiky, slova, písničky) k synchronizaci rytmu ruka a slovo. Vést děti k schopnosti zapamatovat si složitější pracovní postup a ten pak samostatně aplikovat. Vést děti k správným pracovním návykům.
Cíl vede k soustředěné činnosti, rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci pohybů, seznamuje se základními postupy při práci s hlínou, vede k samostatnosti i schopnosti spolupráce, rozvíjí tvořivost a pracovní nápodobu, vytváří základní pracovní návyky, podporuje snahu o dokončení práce. Podpora přirozeného tvůrčího potenciálu dětí, rozvoj fantazie. Rozvoj estetického vnímání. Učení hrou s využitím přírodního materiálů – hlíny.
Určeno pro dítě: dětem s problémy s jemnou motorikou, koordinací pohybů, dětem s poruchami vnímání (zrak, sluch, hmat) i dětem nadaným.

 
 
Název aktivity Flétnička
Náplň Seznámení s hudebním nástrojem „zobcová flétna“, nácvik správného dýchání, nácvik bráničního dechu, rytmizace, tvoření tónu, seznámení s hudebními termíny (nota, notová osnova, houslový klíč), nácvik prvních tónů s přiměřenou motivací, hry s tóny a rytmem. Ve druhé polovině školního roku se děti učí jednoduchý prstoklad, zvládají střídat dva až čtyři tóny, hrají jednoduché dětské písně.
Cíl Podpora dechových funkcí, rozšíření kapacity plic, předcházení a prevence onemocnění horních cest dýchacích, rozvoj rytmizačních schopností, rozvoj hudebního cítění, příprava na hru na jakýkoliv hudební nástroj v ZUŠ. Zvyšuje sebevědomí, zlepšuje koncentraci. Může pomoci při léčbě poruch řeči.
Určeno pro dítě: dětem s častými respiračními chorobami, s astmatem, poruchami řeči, obtížemi při dýchání i dětem nadaným

 
 
Název aktivity Angličtina hrou
Náplň Zábavnou formou děti seznamuje se základy anglického jazyka – pozdravy, barvy, čísla, zvířata s využitím anglických básniček a písní. Využití výukových aplikací – Ipad, pracovních listů, obrázkového materiálu a CD nahrávek. Paní učitelka využívá metodiky I. Hennové – Angličtina pro předškoláky.
Cíl Úvod do studia anglického jazyka a motivace k jeho učení. Seznámit děti se základní slovní zásobou – pozdrav, poděkování, názvy zvířat, barev…, Získání znalosti o anglicky mluvících státech a jejich tradicích. Seznámení s anglickými písněmi a říkankami. Rozvoj individuálních schopností každého dítěte. Podpora rozvoje mluvního projevu. Podpora společných činností a projektů.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť učit se nový jazyk. Vhodné pro děti s dokončenou správnou výslovností hlásek mateřského jazyka.

 
 
Název aktivity Kulihrášek
Náplň Činnosti na školní zahradě – hrabání listí, zalévání sazenic, pletí záhonků, výběr květin určených k dekoraci v MŠ. Pozorování růstu rostlin a semínek. Práce s encyklopedií, třídění, přiřazování, pojmenování rostlin. Výtvarné zpracování přírodnin, hry s přírodninami. Zpěv písní s přírodní tématikou.
Cíl Zapojování dětí do ochrany a péče o životní prostředí. Pěstování a utváření vztahu k přírodě – živé i neživé. Rozvoj schopnosti zodpovědně pečovat o živé rostliny. Orientovat se v časovém sledu růstu rostlin. Rozvoj citlivosti k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu. Rozvoj schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí. Znalost základních principů ochrany životního prostředí. Dbát na bezpečnost dětí při činnostech na školní zahradě, i v keramické dílně – znalost bezpečného jednání.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť poznávat přírodu a zajímá je péče o rostliny. Vhodné pro děti, u kterých je vhodné rozvíjet koordinaci pohybu, jemnou motoriku, empatické cítění. Vhodné i pro děti nadané či děti, které se úzce zajímají o oblast živé a neživé přírody.

 
 
Název aktivity Písnička
Náplň Zpívání lidových i umělých písní s doprovodem klavíru. Hudebně pohybové činnosti. Rytmické hrátky. Seznamování děti s hrou na rytmické dětské hudební nástroje (činely, bubínek, triangl, ozvučná dřívka). K hudebnímu doprovodu je využíván digitální klavír.
Cíl Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální. Seznámení se s lidovými i umělými písněmi. Rozvoj vnímání rytmu, paměti a rozvoj slovní zásoby a větného vyjadřování.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť muzicírovat a rádi zpívají. Vhodné pro děti, u kterých se doporučuje rozvíjet koordinovanost pohybu, rytmické cítění. Vhodné i pro děti nadané, vynikající v této oblasti vývoje. Doporučujeme dětem pro rozvoj větného vyjadřování, obohacování slovníku.

 
 
Název aktivity Předškoláček
Náplň Nenásilný rozvoj všech činností hravou formou a příprava na vstup do vyšší formy vzdělávání. Cvičení a hry podněcující rozvoj: smyslového vnímání, paměti a pozornosti, rozvoj myšlení a řeči, rozvoj matematických představ, rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj motoriky. Využívání strukturovaných úkolů.
Cíl Cílem aktivity je nabídnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami didaktické pomůcky, výukové počítačové programy, nové herní prvky pro rozvoj zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, prostorové a pravolevé orientace, sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, početních představ, paměti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, tvořivosti a fantazie. Nedílnou součástí výše zmiňovaných aktivit je předcházení poruchám učení.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky pro rozvoj vnímání, řeči, paměti, pozornosti, matematické a předčtenářské gramotnosti. Vhodné pro děti s problémy se soustředěním u činnosti. Výhodné pro děti k zácviku pracovní aktivity u stolu i mimo něj - s využitím i strukturovaných dílčích úkolu.

 
 
Název aktivity Povídálci
Náplň Práce s knížkami, využití čtených příběhů, slovní a sluchové hrátky, hudebně pohybové hry, rytmizace, hry se slovy – rýmování, hledání hlásek, hádanky, písničky.
Cíl Pomocí her v dětech vybudovat pozitivní vztah ke knížce, hravou formou rozvíjet fonologické vnímání dětí, zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenky, rozvíjet jazykový cit a smysl pro rytmus, rozvíjet slovní zásobu, trénovat paměť, posilovat schopnost udržet pozornost, soustředit se na příběh, porozumět mu, rozvíjet představivost.
Určeno pro dítě: Děti předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které nemají plně rozvinuté fonologické dovednosti, děti s opožděným vývojem řeči, děti cizinců, děti s rizikem vzniku dyslexie.

 
 
Název aktivity Šikovné ručičky
Náplň Rozvoj fantazie a kreativity. Výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti. Rozvíjet elementární grafickou zručnost , výtvarné technické dovednosti. Seznamovat děti s různými formami umění.
Cíl Seznamovat s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, tisk, kombinované techniky), využití různých výtvarných a kreativních potřeb.
Určeno pro dítě: Určeno dětem předškolního věku nebo odložené školní docházky pro rozvoj jemné motoriky, koordinace pohybů, dětem s poruchami vnímání (zrak, sluch, hmat) a dětem nadaným.

 
 
Název aktivity Logohrátky - „Mami, tati pojď si hrát, pojď si se mnou povídat.“
Náplň Stimulace řečového vývoje jednotlivých jazykových rovin a v samotném řečovém projevu. Práce s knihou, rozvoj sluch. a zrak. diferenciace, fantazie, myšlení, komunikační dovednosti, porozumění textu a dramatizace pohádek. Zaměříme se na: dechová cvičení, artikulační cvičení, nápodobu zvuků, hry se slovy (slovní fotbal, hrátky s chybou, komunikační kniha) a netradiční aktivity.
Cíl Cílem Logohrátek je nenásilně podporovat a rozvíjet obsahovou stránku řeči (aktivní a pasivní slovní zásobu). Stimulovat výslovnostní rovinu, netradičně rozvíjet jemnou a hrubou motoriku pomocí her, sluchové vnímání, rytmické cítění, využití multisenzoriálního přístupu. Při práci s dětmi budou využity logopedické pomůcky, obrázkový materiál, doplňovačky, omalovánky apod. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci hlásek.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které ještě nemají správně vyvozeny všechny hlásky, případně dětem s opožděným vývojem řeči.

 
 
Název aktivity Ipeďáček
Náplň Nenásilnou a hravou formou děti seznámit s digitální technologii. Mezi činnosti, které mohou být realizovány s pomocí tabletu, například patří: objevování tvarů, velikostí, barev, zvuků, množství, hledání rozdílů, orientace v čase a v prostoru, rozvoj slovní zásoby, poslouchání příběhů a jejich porozumění, popis obrázku a situace, poslouchání a nahrávání svého hlasu, hry se zvuky a hudebními nástroji, fotografování a natáčení videa,…
Cíl Výhodou, kterou tablet může nabízet, je rozvíjení oblastí všestranného duševního rozvoje, matematického myšlení, logického myšlení, jemné motoriky, jazykové a polytechnické výchovy.
Určeno pro dítě: Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo dětem s odloženou školní docházkou. Dětem se speciálními potřebami může být tablet nápomocen při prevenci nebo nápravě specifických poruch.

 
 
Název aktivity Výtvarníček
Náplň Seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je činnost s temperovými barvami, tuší, tvorba ze sádry, malování klovatinou atd. Práce s materiály jako jsou látky, různé přírodniny, provázky, papír atd.
Cíl Rozvoj fantazie a jemné motoriky, zdokonalovat se v práci s nůžkami, lepidlem, seznámení s různým materiálem a technikami. Radost z vlastnoručně vyrobených výrobků.
Určeno pro dítě: Všem dětem, které rádi vyrábějí, malují a tvoří