Edukativně – stimulační aktivity (kroužky) pro školní rok 2022/2023

Pro letošní školní rok otevíráme tyto edukativně – stimulační činnosti: Předškoláček, Keramika - Hliněnka, Kulihrášek, Flétnička, Písnička, chytrý Ipeďáček, Šikovné ručičky, Povídálci, Angličtina hrou.

AKTIVITY ZAHAJUJEME V ŘÍJNU 2022

Edukativně - stimulační činnosti v MŠ doplňují nabídku aktivit s cílem podpořit, stimulovat a rozvinout konkrétní dovednosti a schopnosti dítěte.
Aktivity budou probíhat v době nespavého režimu a jsou určeny prioritně dětem s odkladem školní docházky, dětem předškolního věku, event. dle možnosti dětem mladším. Kapacita aktivit je limitována.
Aktivity budou probíhat vždy 1 x za 14 dní.
Činnosti jsou plánovány v rozsahu od 30 do 60 minut dle aktivity.

ROZPIS AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SUDÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
CHYTRÝ IPEĎÁČEK  Bc. LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ 
HLINĚNKA  Bc. JANA ŠVECOVÁ 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY  NAĎA KUČEROVÁ 
POVÍDÁLCI  Mgr. KATEŘINA FITLOVÁ 
ANGLIČTINA HROU  KATEŘINA HOJNÁ 
LICHÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
KULIHRÁŠEK  DANIELA KRÁTKÁ, DiS. 
PÍSNIČKA  Bc. NATAŠA MÜLLEROVÁ 
PŘEDŠKOLÁČEK  JANA DROŠČÁKOVÁ, DiS. 
CHYTRÝ IPEĎÁČEK  ELIŠKA ČERNÁ, DiS. 
FLÉTNIČKA  Mgr. ŠÁRKA FOLCOVÁ 

 
 

Náplň aktivit

Název aktivity Keramika - Hliněnka
Náplň Seznamování se se způsobem práce s keramickou hlínou – jejím zpracováním, práce s glazurou, výroba drobných keramických předmětů, Využití technik hnětení, špetkování, hlazení, válení, vykrajování, uždibování, zdobení, tvarování, práce se šlikrem, barvení výrobků, prezentace výrobků. Využití hry s keramickou hlínou a slovního doprovodu (slabiky, slova, písničky) k synchronizaci rytmu ruka a slovo. Vést děti k schopnosti zapamatovat si složitější pracovní postup a ten pak samostatně aplikovat. Vést děti k správným pracovním návykům.
Cíl vede k soustředěné činnosti, rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci pohybů, seznamuje se základními postupy při práci s hlínou, vede k samostatnosti i schopnosti spolupráce, rozvíjí tvořivost a pracovní nápodobu, vytváří základní pracovní návyky, podporuje snahu o dokončení práce. Podpora přirozeného tvůrčího potenciálu dětí, rozvoj fantazie. Rozvoj estetického vnímání. Učení hrou s využitím přírodního materiálů – hlíny.
Určeno pro dítě: dětem s problémy s jemnou motorikou, koordinací pohybů, dětem s poruchami vnímání (zrak, sluch, hmat) i dětem nadaným.

 
 
Název aktivity Flétnička
Náplň Seznámení s hudebním nástrojem „zobcová flétna“, nácvik správného dýchání, nácvik bráničního dechu, rytmizace, tvoření tónu, seznámení s hudebními termíny (nota, notová osnova, houslový klíč), nácvik prvních tónů s přiměřenou motivací, hry s tóny a rytmem. Ve druhé polovině školního roku se děti učí jednoduchý prstoklad, zvládají střídat dva až čtyři tóny, hrají jednoduché dětské písně.
Cíl Podpora dechových funkcí, rozšíření kapacity plic, předcházení a prevence onemocnění horních cest dýchacích, rozvoj rytmizačních schopností, rozvoj hudebního cítění, příprava na hru na jakýkoliv hudební nástroj v ZUŠ. Zvyšuje sebevědomí, zlepšuje koncentraci. Může pomoci při léčbě poruch řeči.
Určeno pro dítě: dětem s častými respiračními chorobami, s astmatem, poruchami řeči, obtížemi při dýchání i dětem nadaným

 
 
Název aktivity Angličtina hrou
Náplň Zábavnou formou děti seznamuje se základy anglického jazyka – pozdravy, barvy, čísla, zvířata s využitím anglických básniček a písní. Využití výukových aplikací – Ipad, pracovních listů, obrázkového materiálu a CD nahrávek. Paní učitelka využívá metodiky I. Hennové – Angličtina pro předškoláky.
Cíl Úvod do studia anglického jazyka a motivace k jeho učení. Seznámit děti se základní slovní zásobou – pozdrav, poděkování, názvy zvířat, barev…, Získání znalosti o anglicky mluvících státech a jejich tradicích. Seznámení s anglickými písněmi a říkankami. Rozvoj individuálních schopností každého dítěte. Podpora rozvoje mluvního projevu. Podpora společných činností a projektů.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť učit se nový jazyk. Vhodné pro děti s dokončenou správnou výslovností hlásek mateřského jazyka.

 
 
Název aktivity Kulihrášek
Náplň Činnosti na školní zahradě – hrabání listí, zalévání sazenic, pletí záhonků, výběr květin určených k dekoraci v MŠ. Pozorování růstu rostlin a semínek. Práce s encyklopedií, třídění, přiřazování, pojmenování rostlin. Výtvarné zpracování přírodnin, hry s přírodninami. Zpěv písní s přírodní tématikou.
Cíl Zapojování dětí do ochrany a péče o životní prostředí. Pěstování a utváření vztahu k přírodě – živé i neživé. Rozvoj schopnosti zodpovědně pečovat o živé rostliny. Orientovat se v časovém sledu růstu rostlin. Rozvoj citlivosti k přírodě, reflexe různých pohledů na přírodu. Rozvoj schopnosti a dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí. Znalost základních principů ochrany životního prostředí. Dbát na bezpečnost dětí při činnostech na školní zahradě, i v keramické dílně – znalost bezpečného jednání.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť poznávat přírodu a zajímá je péče o rostliny. Vhodné pro děti, u kterých je vhodné rozvíjet koordinaci pohybu, jemnou motoriku, empatické cítění. Vhodné i pro děti nadané či děti, které se úzce zajímají o oblast živé a neživé přírody.

 
 
Název aktivity Písnička
Náplň Zpívání lidových i umělých písní s doprovodem klavíru. Hudebně pohybové činnosti. Rytmické hrátky. Seznamování děti s hrou na rytmické dětské hudební nástroje (činely, bubínek, triangl, ozvučná dřívka). K hudebnímu doprovodu je využíván digitální klavír.
Cíl Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální. Seznámení se s lidovými i umělými písněmi. Rozvoj vnímání rytmu, paměti a rozvoj slovní zásoby a větného vyjadřování.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky, které mají chuť muzicírovat a rádi zpívají. Vhodné pro děti, u kterých se doporučuje rozvíjet koordinovanost pohybu, rytmické cítění. Vhodné i pro děti nadané, vynikající v této oblasti vývoje. Doporučujeme dětem pro rozvoj větného vyjadřování, obohacování slovníku.

 
 
Název aktivity Předškoláček
Náplň Nenásilný rozvoj všech činností hravou formou a příprava na vstup do vyšší formy vzdělávání. Cvičení a hry podněcující rozvoj: smyslového vnímání, paměti a pozornosti, rozvoj myšlení a řeči, rozvoj matematických představ, rozvoj čtenářských dovedností a rozvoj motoriky. Využívání strukturovaných úkolů.
Cíl Cílem aktivity je nabídnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami didaktické pomůcky, výukové počítačové programy, nové herní prvky pro rozvoj zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, prostorové a pravolevé orientace, sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, početních představ, paměti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, tvořivosti a fantazie. Nedílnou součástí výše zmiňovaných aktivit je předcházení poruchám učení.
Určeno pro dítě: Dětem předškolního věku nebo s odkladem školní docházky pro rozvoj vnímání, řeči, paměti, pozornosti, matematické a předčtenářské gramotnosti. Vhodné pro děti s problémy se soustředěním u činnosti. Výhodné pro děti k zácviku pracovní aktivity u stolu i mimo něj - s využitím i strukturovaných dílčích úkolu.