Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124, ulice: Na Struze 124, 54101 Trutnov – (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.
V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Identifikační údaje správce:

Název:
Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124

Sídlo:
Na Struze 124, 54101 Trutnov

Zastoupena:
Mgr. Danielou Kranátovou, ředitelkou školy
IČO: 60153041
Tel: +420 499 941 054 +420 724 885 932
ID datové schránky: tvwgi6h
e-mail: sms.trutnov@volny.cz
Webové stránky: www.msspctu.cz


Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

I.
Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124, IČ 601 53 041, se sídlem Na Struze 124, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“).

Správce osobních údajů má podle čl. 37 odst. 7 GDPR povinnost sdělit dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce od 18. 3. 2021 vykonává:
Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 863, se sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 712 18 840.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
  1. adresa: Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové
  2. telefonní číslo: +420 725 928 567
  3. e-mail: vz@cirihk.cz
  4. kontaktní osoba za pověřence: Mgr. Eva Nárovcová