Zápis do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124 pro školní rok 2023/2024

Oznamujeme, že zápis do naší mateřské školy bude probíhat:
  • v termínu od 2.5. – 3.5.2023 (od 8: 00 do 15: 00 hod., s osobní přítomností dětí a zákonného zástupce v předškolním zařízení).
  • v termínu od 2.5. – 3.5.2023 dálkovou formou s doručením vyplněných formulářů na adresu MŠ.

Jak máte postupovat při podání žádosti:
  • pečlivě vyplňte formulář - „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, k vytisknutí zde (viz odkaz), nebo si prosím přihlášku vyzvedněte v mateřské škole.
  • dále prosíme doložte Potvrzení praktického dětského lékaře o pravidelném očkování event. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení k očkování se nedokládá pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání tj. dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku.
  • k žádosti doneste k nahlédnutí rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz zákonného zástupce.
  • k žádosti dále přineste „Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko - psychologická poradna),
  • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložte oprávnění k zastupování dítěte.
Na základě podané žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.

Vyhodnocování žádostí: Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 5. 5. 2023 od 9:00 do 11:00 hod v ředitelně MŠ.Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude uveřejněno na nástěnce v šatně MŠ a webových stránkách školy: www.msspctu.cz (kolonka: Zápis-Výsledky přijímacího řízení) dne 23. 5. 2023 a to nejméně po dobu 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Upozornění pro rodiče:
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2023 dosáhly nejméně pěti let. Povinností zákonných zástupců je zapsat tyto děti do mateřské školy.