Zápis do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124 pro školní rok 2021/2022

Oznamujeme, že v souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do naší mateřské školy probíhat:
 • v termínu od 3.5. – 14.5.2021,
 • bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce v předškolním zařízení,
 • zápis proběhne pouze distančně (dálkově) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.
Jak máte postupovat při podání žádosti:
 • pečlivě vyplňte formulář - „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, k vytisknutí zde (viz odkaz),
 • dále prosíme doložte Potvrzení praktického dětského lékaře o pravidelném očkování event. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení k očkování se nedokládá pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání tj. dosáhne do 31.8.2021 pěti let věku.
 • k žádosti připojte kopii rodného listu dítěte,
 • k žádosti dále přiložte „Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko - psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložte oprávnění k zastupování dítěte (kopie).
Jak doručit vyplněné formuláře do MŠ:
Žádost doručte některým z následujících způsobů:
 • do datové schránky MŠ: tvwgi6h
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), e-mail MŠ: sms.trutnov@volny.cz,
 • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky (v pravé části od branky na školní zahradu)
 • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124, ulice: Na Struze 124, 54101 Trutnov.
Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte do MŠ elektronicky, bude pro Vás v termínu zápisu připravena níže uvedená možnost:
 • na základě telefonické domluvy (tel.číslo: 724 885 932 - ředitelství školy), lze vyplnit formuláře k zápisu do MŠ na místě. Vytištěné formuláře budou umístěny před budovou školy na stolku. Po vyplnění potřebných údajů vhodíte vše v zalepené obálce do poštovní schránky.
Na základě podané žádosti a dalších vyplněných formulářů, Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail, telefonní číslo přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude uveřejněno na webových stránkách školy: www.msspctu.cz (kolonka: Zápis-Výsledky přijímacího řízení) nejméně po dobu 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem. Rozhodnutí bude vydáno maximálně do 30 dnů od dne podání žádosti zákonným zástupcem dítěte.

Upozornění pro rodiče:
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2021 dosáhly nejméně pěti let. Povinností zákonných zástupců je zapsat tyto děti do mateřské školy.


Mgr. Daniela Kranátová, ředitelka školy

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg