Zápis do Mateřské školy, Trutnov, Na Struze 124 pro školní rok 2022/2023

Oznamujeme, že zápis do naší mateřské školy bude probíhat:
 • v termínu od 2.5. – 4.5.2022 (od 8: 00 do 15: 00 hod., s osobní přítomností dětí a zákonného zástupce v předškolním zařízení).
 • v termínu od 2.5. – 4.5.2022 dálkovou formou s doručením vyplněných formulářů na adresu MŠ.

1. ZÁPIS OSOBNÍ FORMOU:
Jak máte postupovat při podání žádosti:
 • pečlivě vyplňte formulář - „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, k vytisknutí zde (viz odkaz), nebo si prosím přihlášku vyzvedněte v mateřské škole.
 • dále prosíme doložte Potvrzení praktického dětského lékaře o pravidelném očkování event. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Potvrzení k očkování se nedokládá pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání tj. dosáhne do 31.8.2022 pěti let věku.
 • k žádosti doneste k nahlédnutí rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz zákonného zástupce.
 • k žádosti dále přineste „Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko - psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doložte oprávnění k zastupování dítěte.
Na základě podané žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.

Vyhodnocování žádostí: Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 6. 5. 2022 od 9:00 do 11:00 hod v ředitelně MŠ.


2. ZÁPIS DÁLKOVOU FORMOU (DISTANČNĚ):
 • V tomto případě je třeba pro ověření údajů zaslat kopii rodného listu. Dále zaslat "Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko - psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, zaslat kopii oprávnění k zastupování dítěte.
Jak doručit vyplněné formuláře do MŠ:
Žádost doručte některým z následujících způsobů:
 • do datové schránky MŠ: tvwgi6h
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), e-mail MŠ: sms.trutnov@volny.cz,
 • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky (v pravé části od branky na školní zahradu)
 • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: Mateřská škola, Trutnov, Na Struze 124, ulice: Na Struze 124, 54101 Trutnov.
Na základě podané žádosti dálkovou formou, Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail, telefonní číslo přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.

Vyhodnocování žádostí: Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 6. 5. 2022 od 9:00 do 11:00 hod. v ředitelně MŠ.



Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude uveřejněno na nástěnce v šatně MŠ a webových stránkách školy: www.msspctu.cz (kolonka: Zápis-Výsledky přijímacího řízení) dne 23. 5. 2022 a to nejméně po dobu 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Upozornění pro rodiče:
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2022 dosáhly nejméně pěti let. Povinností zákonných zástupců je zapsat tyto děti do mateřské školy.