Speciálně pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšujeme jejich životní a vzdělávací šance. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení. Při speciálně pedagogické péči využíváme různé didaktické materiály, kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální a podpůrné terapie. Speciálně pedagogická intervence je aplikována skupinově i individuálně a je zaměřena na rozvoj poznávacích, smyslových, řečových schopností, motoriky a prosociálního chování.

Každý den jsou zařazována do programu cvičení zaměřená na rozvoj grafomotoriky, řeči a zlepšení koordinace pohybů.

Zvláštní pozornost je věnována logopedické péči, která je prováděna individuálně, průběžně během celého dne. Logopedickou péči uskutečňují kvalifikované a zkušené učitelky, které úzce spolupracují při nácviku správné výslovnosti s rodiči.

Dětem nemluvícím je nabídnut výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, při kterém se naučí pomocí obrázků vyjadřovat své potřeby a dorozumět se s okolím.

Dětem s poruchami autistického spektra je poskytována speciálně pedagogická péče, která vychází z nových poznatků jak těmto dětem porozumět a úspěšně na ně působit. Pro děti je vytvářena struktura, podle které se řídí a lépe pochopí své okolí.

Při vytváření specifických dovedností jsou nápomocné edukativní a stimulační činnosti, které úspěšně fungují v mateřské škole a kam jsou zařazovány jak děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak děti nadané. Většinou se uskutečňují v odpoledních hodinách místo odpočinku a v rámci týdne se pravidelně opakují.

V mateřské škole probíhají konzultace s rodiči, kde mohou s učitelkami řešit otázky týkající se dětí, také dostávají domů pracovní sešit s úkolem a v případě potřeby i logopedickým cvičením. Rodiče tak mohou společně s učitelkami na dítě lépe, jednotně a intenzivně působit a překonávat tak jeho nedostatky v příslušné oblasti, což vede k postupnému zmírňování potíží.

Mateřská škola je vybavena různými kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Např. nájezdní rampa, polohovací židle, míčkový bazén, terapeutické míčky, gymnastické míče, pískovnička pro rozvoj grafomotoriky, didaktické hry pro rozvoj smyslů (sluchové kostky, ozvučný válec, zvukové loto, nášlapná dráha, hmatové pohádky, reliéfní knihy), pomůcky na dechová cvičení, strukturované pracovní koutky, komunikační knihy, pásy na strukturu atd.