Informace o poskytování informací týkajících se činnosti školy


Důvod a způsob založení školy

Součásti organizace
1. mateřská škola pro děti
2. školní jídelna
3. speciálně pedagogické centrum

Hlavní účel
Poskytování výchovy a vzdělávání

Předmět činnosti
 • uskutečňuje předškolní vzdělávání
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte
 • podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • osvojení základních pravidel chování
 • základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • vytváří předpoklady pro další vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje před vstupem do ZŠ
 • poskytuje speciálně pedagogickou péči
 • zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost pro děti, žáky, studenty mentálně postižené a jejich zákonné zástupce
 • poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické služby
 • preventivně výchovnou péči
 • napomáhá při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání
 • spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány péče o mládež a rodinu a zdravotnickými zařízeními
 • uskutečňuje školní stravování dětí
 • zajišťuje stravování zaměstnanců školy

Kde a jak získat informace

Statutárním orgánem je ředitelka školy. Rozhoduje a odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré právní předpisy a směrnice vydané zřizovatelem. Poskytuje informace týkající se působnosti ředitele školy, nikoliv komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Podání žádosti o poskytnutí informace

Kdev mateřské škole, u ředitelky školy, v kanceláři
Jak- ústně, telefonicky
- písemně, email


Postup vyřizování žádostí

a) žádost o poskytnutí informace – musí obsahovat komu je určena, kdo žádá
b) posouzení správně podané žádosti
c) v případě vyhovění žádosti je informace do 15 dnů poskytnuta
d) v případě nevyhovění žádosti je vydáno do 15 dnů rozhodnutí
e) proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů


Kde a jak podat odvolání

Podání odvolání, stížnosti

Kdev mateřské škole, u ředitelky školy, v kanceláři
Jak- ústně, telefonicky
- písemně, email

O odvolání rozhoduje nadřízený orgán (zřizovatel školy). Škola předá odvolání nadřízenému orgánu do 7 dnů. Ten rozhodne do 15 dnů.


Přehled nejdůležitějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 61/2006
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Sazebník úhrad

Výběr poplatků za poskytnuté informace

Kopie jednostranná A43,- Kč
Kopie oboustranná A45,- Kč
Paměťové medium CD15,- Kč
Obálka A62,- Kč
Obálka A53,- Kč
Obálka A44,- Kč
Poštovnédle platných tarifů
Telekomunikační poplatkydle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školybezplatné
Osobní náklady na vyhledání informace100,- Kč/hod

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg