Seznámení se třídou Fíků

Třídu Fíků navštěvuje v letošním školním roce 2019/2020 celkem 11 dětí (7 chlapců a 4 dívky ve věkovém průměru 5,9 let k 1. 9. 2019). Jedná se o nejstarší dětský kolektiv v MŠ. Pedagogický tým tvoří paní uč. Naďa, Eliška a paní asistentka Andrea. Třída se zaměřuje na stimulaci řečového vývoje (včetně dechových cvičení a cvičení pro rozvoj fonematického sluchu), přiměřený rozvoj kognitivních schopností, citový rozvoj a rozvoj smyslů. Využívá rytmizaci, spojení hudby s pohybem a hru na dětské hudební nástroje. Kromě uvedených činností využívají paní učitelky výtvarných činností a prvků ergoterapie. Každý den probíhá grafomotorické cvičení, intenzivní logopedická péče, hry a cvičení rozvíjející vizuomotoriku, senzomotoriku, zrakové a sluchové vnímání. Cílem vzdělávacích aktivit třídy je příprava dětí pro vstup do školy. Děti jsou vedeny k samostatnosti v tvořivých i vzdělávacích aktivitách, empatii a komunikaci při hře. V letošním školním roce se děti zapojí do mezigeneračního setkávání, kde tyto aktivity děti využijí. Děti této třídy mají možnost navštěvovat odpolední edukativně – stimulační činnosti. K pohybovým aktivitám je využíván prostor herny a haly v I. patře. Pedagogický tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku, dbá na rozvoj samostatnosti a vzdělávacích kompetencí před vstupem do školy, snaží se o příjemné a vstřícné klima, které podporuje prosociálními hrami.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg